Dasar Privasi

Kami bukan sahaja melindungi kesihatan anda, tetapi juga maklumat data peribadi anda.

1. Pengenalan

Selamat datang ke TLC HEALTHCARE SDN. BHD. (202201005062(1450759-T)) (“kami”, “kami”, atau “kami”) mengendalikan Klinik Mediviron Setia Indah (selepas ini dirujuk sebagai “Perkhidmatan”).

Dasar Privasi kami mengawal lawatan anda ke mediviron.clinicsetiaindah.com, dan menerangkan cara kami mengumpul, melindungi dan mendedahkan maklumat yang terhasil daripada penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.

Kami menggunakan data anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju menerima pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut dasar ini. Melainkan ditakrifkan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, istilah yang digunakan dalam Dasar Privasi ini mempunyai maksud yang sama seperti dalam Terma dan Syarat kami.

Terma dan Syarat kami (“Terma”) mengawal semua penggunaan Perkhidmatan kami dan bersama-sama dengan Dasar Privasi membentuk perjanjian anda dengan kami (“Perjanjian”).

2. Definisi

PERKHIDMATAN bermaksud laman web mediviron.clinicsetiaindah.com yang dikendalikan oleh TLC HEALTHCARE SDN. BHD. (202201005062(1450759-T)).

DATA PERIBADI bermaksud data tentang individu yang masih hidup yang boleh dikenal pasti daripada data tersebut (atau daripada maklumat tersebut dan maklumat lain sama ada dalam simpanan kita atau mungkin akan menjadi milik kita).

DATA PENGGUNAAN ialah data yang dikumpul secara automatik sama ada dijana oleh penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

COOKIES ialah fail kecil yang disimpan pada peranti anda (komputer atau peranti mudah alih).

PENGAWAL DATA bermaksud orang asli atau undang-undang yang (sama ada bersendirian atau bersama atau sama dengan orang lain) menentukan tujuan dan cara mana-mana data peribadi akan, atau akan, diproses. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, kami adalah Pengawal Data bagi data anda.

PEMPROSES DATA (ATAU PENYEDIA PERKHIDMATAN) bermaksud mana-mana orang asli atau sah yang memproses data bagi pihak Pengawal Data. Kami mungkin menggunakan perkhidmatan pelbagai Pembekal Perkhidmatan untuk memproses data anda dengan lebih berkesan.

SUBJEK DATA ialah mana-mana individu hidup yang menjadi subjek Data Peribadi. PENGGUNA ialah individu yang menggunakan Perkhidmatan kami.

Pengguna sepadan dengan Subjek Data, yang merupakan subjek Data Peribadi.

3. Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat

Kami mengumpul beberapa jenis maklumat yang berbeza untuk pelbagai tujuan untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan kami kepada anda.

4. Jenis Data yang Dikumpul

Data peribadi

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami mungkin meminta anda memberikan kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti anda (“Data Peribadi”). Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 1. Alamat emel
 2. Nama pertama dan nama keluarga
 3. Nombor telefon
 4. Alamat, Negeri, Wilayah, ZIP/Poskod, Bandar

Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda untuk menghubungi anda dengan surat berita, pemasaran atau bahan promosi dan maklumat lain yang mungkin menarik minat anda, (Kecuali data perubatan anda atau sebarang data berkaitan kesihatan yang dimiliki oleh anda). Anda boleh memilih untuk tidak menerima sebarang, atau semua, komunikasi ini daripada kami dengan menghantar e-mel di enquiry@mediviron.clinicsetiaindah.com

Data Penggunaan

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih (“Data Penggunaan”).

Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet komputer anda (cth. alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang anda lawati, masa dan tarikh lawatan anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, unik pengecam peranti dan data diagnostik lain.

Apabila anda mengakses Perkhidmatan dengan peranti mudah alih, Data Penggunaan ini mungkin termasuk maklumat seperti jenis peranti mudah alih yang anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih anda, sistem pengendalian mudah alih anda, jenis pelayar Internet mudah alih. yang anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Penjejakan Data Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang serupa untuk menjejaki aktiviti pada Perkhidmatan kami dan kami menyimpan maklumat tertentu.

Kuki ialah fail dengan sejumlah kecil data yang mungkin termasuk pengecam unik tanpa nama. Kuki dihantar ke penyemak imbas anda daripada tapak web dan disimpan pada peranti anda. Teknologi penjejakan lain juga digunakan seperti suar, teg dan skrip untuk mengumpul dan menjejak maklumat serta menambah baik dan menganalisis Perkhidmatan kami.

Anda boleh mengarahkan penyemak imbas anda untuk menolak semua kuki atau untuk menunjukkan apabila kuki sedang dihantar. Walau bagaimanapun, jika anda tidak menerima kuki, anda mungkin tidak boleh menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami.

Contoh Kuki yang boleh kami gunakan:

 1. Kuki Sesi: Kami menggunakan Kuki Sesi untuk mengendalikan Perkhidmatan kami.
 2. Kuki Keutamaan: Kami menggunakan Kuki Keutamaan untuk mengingati pilihan anda dan pelbagai tetapan.
 3. Kuki Keselamatan: Kami menggunakan Kuki Keselamatan untuk tujuan keselamatan.
 4. Kuki Pengiklanan: Kuki Pengiklanan digunakan untuk menyampaikan kepada anda iklan yang mungkin berkaitan dengan anda dan minat anda.

Data Lain

Semasa menggunakan Perkhidmatan kami, kami juga mungkin mengumpul maklumat berikut: jantina, umur, tarikh lahir, tempat lahir, butiran pasport, kewarganegaraan, pendaftaran di tempat kediaman dan alamat sebenar, nombor telefon (kerja, mudah alih), butiran dokumen mengenai pendidikan, kelayakan, latihan profesional, perjanjian pekerjaan, perjanjian tanpa pendedahan, maklumat tentang bonus dan pampasan, maklumat tentang status perkahwinan, ahli keluarga, nombor keselamatan sosial (atau pengenalan pembayar cukai lain), lokasi pejabat dan data lain.

5. Penggunaan Data

Kami menggunakan data yang dikumpul untuk pelbagai tujuan:

 1. untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami;
 2. untuk memberitahu anda tentang perubahan pada Perkhidmatan kami;
 3. untuk membolehkan anda mengambil bahagian dalam ciri interaktif Perkhidmatan kami apabila anda memilih untuk berbuat demikian;
 4. untuk menyediakan sokongan pelanggan;
 5. untuk mengumpul analisis atau maklumat berharga supaya kami boleh menambah baik Perkhidmatan kami;
 6. untuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami;
 7. untuk mengesan, mencegah dan menangani isu teknikal;
 8. untuk memenuhi sebarang tujuan lain yang anda sediakan;
 9. untuk melaksanakan kewajipan kami dan menguatkuasakan hak kami yang timbul daripada sebarang kontrak yang dibuat antara anda dan kami, termasuk untuk pengebilan dan kutipan;
 10. untuk memberi anda notis tentang akaun dan/atau langganan anda, termasuk notis tamat tempoh dan pembaharuan, arahan e-mel, dsb.;
 11. untuk memberi anda berita, tawaran istimewa dan maklumat am tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang anda telah beli atau tanyakan melainkan anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut;
 12. dalam apa-apa cara lain yang kami boleh terangkan apabila anda memberikan maklumat;
 13. untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan anda.

6. Pengekalan Data

Kami akan mengekalkan Data Peribadi anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang ditetapkan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Kami juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan kami, atau kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

7. Pemindahan Data

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, boleh dipindahkan ke – dan dikekalkan pada – komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan anda yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada bidang kuasa anda.

Jika anda berada di luar Malaysia dan memilih untuk memberikan maklumat kepada kami, sila ambil perhatian bahawa kami memindahkan data, termasuk Data Peribadi, ke Malaysia dan memprosesnya di sana.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut mewakili persetujuan anda terhadap pemindahan tersebut.

Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan data anda dan maklumat peribadi lain.

8. Pendedahan Data

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan, atau anda memberikan:

Pendedahan untuk Penguatkuasaan Undang-undang. Dalam keadaan tertentu, kami mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam.
Urus Niaga. Jika kami atau anak syarikat kami terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi anda mungkin dipindahkan.

Kes lain. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda juga:

untuk memenuhi tujuan anda menyediakannya;
untuk sebarang tujuan lain yang didedahkan oleh kami apabila anda memberikan maklumat tersebut;
dengan persetujuan anda dalam mana-mana kes lain;
jika kami percaya pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan Syarikat, pelanggan kami atau orang lain.

9. Keselamatan Data

Keselamatan data anda adalah penting kepada kami tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

10. Hak Perlindungan Data Anda Di Bawah Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR)

Jika anda penduduk Kesatuan Eropah (EU) dan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), anda mempunyai hak perlindungan data tertentu, dilindungi oleh GDPR. – Lihat lebih lanjut di https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj.

Kami berhasrat untuk mengambil langkah yang munasabah untuk membolehkan anda membetulkan, meminda, memadam atau mengehadkan penggunaan Data Peribadi anda.

Jika anda ingin dimaklumkan tentang Data Peribadi yang kami pegang tentang anda dan jika anda mahu ia dialih keluar daripada sistem kami, sila e-mel kepada kami di enquiry@mediviron.clinicsetiaindah.com

Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak perlindungan data berikut:

 1. hak untuk mengakses, mengemas kini atau memadam maklumat yang kami ada pada anda;
 2. hak pembetulan. Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat anda diperbetulkan jika maklumat tersebut tidak tepat atau tidak lengkap;
 3. hak untuk membantah. Anda mempunyai hak untuk membantah pemprosesan Data Peribadi anda oleh kami;
 4. hak sekatan. Anda mempunyai hak untuk meminta kami menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda;
 5. hak untuk mudah alih data. Anda mempunyai hak untuk diberikan salinan Data Peribadi anda dalam format berstruktur, boleh dibaca mesin dan biasa digunakan;
 6. hak untuk menarik balik persetujuan. Anda juga mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda;

Sila ambil perhatian bahawa kami mungkin meminta anda mengesahkan identiti anda sebelum menjawab permintaan tersebut. Sila ambil perhatian, kami mungkin tidak dapat menyediakan Perkhidmatan tanpa beberapa data yang diperlukan.

Anda mempunyai hak untuk mengadu kepada Pihak Berkuasa Perlindungan Data tentang pengumpulan dan penggunaan Data Peribadi anda oleh kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA).

11. Hak Perlindungan Data Anda di bawah Akta Perlindungan Privasi California (CalOPPA)

CalOPPA ialah undang-undang terawal di Amerika Syarikat yang menghendaki tapak web komersial dan perkhidmatan dalam talian menyiarkan dasar privasi. Jangkauan undang-undang menjangkau jauh di luar California untuk menghendaki seseorang atau syarikat di Amerika Syarikat (dan mungkin dunia) yang mengendalikan tapak web yang mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada pengguna California untuk menyiarkan dasar privasi yang mudah dilihat di tapak webnya dengan menyatakan dengan tepat maklumat yang dikumpul dan mereka. individu dengan siapa ia dikongsi, dan untuk mematuhi dasar ini. – Lihat lebih lanjut di https://consumercal.org/about-cfc/cfc-education-foundation/california-online-privacyprotection-act-caloppa-3/

Menurut CalOPPA kami bersetuju dengan perkara berikut:

 1. pengguna boleh melawati tapak kami tanpa nama;
 2. pautan Dasar Privasi kami termasuk perkataan “Privasi”, dan boleh didapati dengan mudah pada halaman yang dinyatakan di atas pada halaman utama tapak web kami;
 3. pengguna akan dimaklumkan tentang sebarang perubahan dasar privasi pada Halaman Dasar Privasi kami;
 4. pengguna boleh menukar maklumat peribadi mereka dengan menghantar e-mel kepada kami di info@gomen.my

Dasar Kami tentang Isyarat “Jangan Kesan”:

Kami menghormati isyarat Jangan Jejaki dan tidak menjejak kuki tumbuhan, atau menggunakan pengiklanan apabila mekanisme pelayar Jangan Jejaki disediakan. Jangan Jejaki ialah pilihan yang anda boleh tetapkan dalam penyemak imbas web anda untuk memaklumkan tapak web bahawa anda tidak mahu dijejaki.

Anda boleh mendayakan atau melumpuhkan Jangan Kesan dengan melawati halaman Keutamaan atau Tetapan pelayar web anda.

12. Pembekal Perkhidmatan

Kami mungkin menggaji syarikat dan individu pihak ketiga untuk memudahkan Perkhidmatan kami (“Penyedia Perkhidmatan”), menyediakan Perkhidmatan bagi pihak kami, melaksanakan perkhidmatan berkaitan Perkhidmatan atau membantu kami dalam menganalisis cara Perkhidmatan kami digunakan.

Pihak ketiga ini mempunyai akses kepada Data Peribadi anda hanya untuk melaksanakan tugas ini bagi pihak kami dan bertanggungjawab untuk tidak mendedahkan atau menggunakannya untuk sebarang tujuan lain.

13. Pautan ke Tapak Lain

Perkhidmatan kami mungkin mengandungi pautan ke tapak lain yang tidak dikendalikan oleh kami. Jika anda mengklik pautan pihak ketiga, anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

14. Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak bertujuan untuk digunakan oleh kanak-kanak di bawah umur 18 tahun (“Kanak-kanak” atau “Kanak-kanak”).

Kami tidak mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dengan sengaja. Jika anda menyedari bahawa seorang kanak-kanak telah memberikan kami Data Peribadi, sila hubungi kami. Jika kami menyedari bahawa kami telah mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan kami.

15. Perubahan kepada Dasar Privasi Ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu anda melalui e-mel dan/atau notis penting pada Perkhidmatan kami, sebelum perubahan menjadi berkuat kuasa dan mengemas kini “tarikh berkuat kuasa” di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

16. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang Dasar Privasi ini, sila hubungi kami:

Melalui e-mel: enquiry@mediviron.clinicsetiaindah.com

Buat Temujanji

Jika anda memerlukan khidmat penjagaan kesihatan kami, anda boleh datang ke klinik kami sebagai pesakit walk-in. Walau bagaimanapun, kami juga menerima permintaan untuk pelantikan. Sila hantar borang di bawah untuk temujanji.

BUAT TEMUJANJI